You are here

Masashi Konyo

Masashi Konyo's picture
Masashi Konyo
Tohoku University